Lord Of English

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić. Możecie myśleć, że wasz plan zależy od wysoce wykwa­li­fi­ko­wa­nych ludzi. Wcale tak nie jest. Nie potrze­bu­je­cie takich ludzi. Nie może­cie sobie na nich pozwo­lić. To będzie waszą zgubą. Michał nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć - dziękuję. Bardzo ciekawe i nowatorskie podej¶cie. Ksi±¿ka ze wzglêdu na swoj± formê jest ³atwiej zrozumia³a i pozwala na ³atwiejsze przyswajanie wiedzy.
Man vs debt - Adam Baker to człowiek, który zdobył ogromną popularność dzięki otwartemu i uczciwemu prezentowaniu swoich zmagań z długami, dążeniu do minimalizmu oraz szukaniu sensu w życiu. Obecnie inspiruje dziesiątki tysięcy ludzi. Polecam obejrzenie jego prezentacji na konferencji TEDx. Dziel się tym co Cię stresuje z innymi. To może być Twój wspólnik, rodzina, przyjaciel.
Podrêcznik, który dosta³em do r±k jako ¿ywo skojarzy³ mi siê z ksi±¿eczk± dla dzieci. Format „Kozio³ka Mato³ka” czyli dwa razy tak szeroki jak wysoki. Mnóstwo koloru i odrêcznych rysunków. Olbrzymia rozpiêto¶æ wielko¶ci czcionki a¿ po tak±, ¿e jeden wyraz zajmuje ca³± stronê. Jednak wszystko to ma jasno okre¶lony cel - uczyniæ przekaz jak najbardziej czytelnym.
Wasz cel stra­te­giczny to bar­dzo dokładne okre­śle­nie tego, co wasz biz­nes musi w końcu dla was robić, by osią­gnąć główny cel. 1. Euforia, 2. Przerażenie, 3. blog o motoryzacji , 4. Rozpacz - okropne poczu­cie straty, straty szcze­gól­nej więzi ze swoją pracą, straty celu, straty sie­bie samego. Deyan Sudjic, dyrektor Muzeum Designu w Londynie podzieliÅ‚ siÄ swoimi przemyÅ›leniami dotyczÄ…cymi przyszÅ‚oÅ›ci designu. ByÅ‚ dobrze, byÅ‚ tremendous. Na tyle tremendous, że z konferencji wróciliÅ›my bogatsi książkÄ Deayana: JÄzyk rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzÄ… (czyta siÄ Å›wietnie).
Kolejnym krokiem jest przestawienie dziewiêciu podstawowych elementów modelu biznesowego. Nastêpnie poznajemy kilka najbardziej powszechnych modeli biznesowych (model d³ugiego ogona czy te¿ platformy wielostronne). Ka¿dy z nich przedstawiony, w taki sposób, ¿e bez wiêkszego problemu bêdziecie w stanie okre¶liæ gdzie by tu najlepiej pasowa³ Wasz biznes lub te¿, w jaki sposób zaplanowaæ mannequin biznesu do danego projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Lord Of English”

Leave a Reply

Gravatar